Opiskelija syventää kurssilla kestävän kehityksen opetuksen keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan opiskelijalähtöistä opetusta yhteisöllisesti. Opiskelija oppii osallistavia työtapoja käsitellä kestävää kehitystä opetuksessa sekä arvioimaan niitä. Opiskelija oppii tekemään yhteistyötä yli oppiainerajojen ja eri asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijan minäpystyvyys ja tunne omasta pätevyydestä opettaa kestävää kehitystä vahvistuu. Kurssilla korostetaan erityisesti kiertotalousnäkökulmaa.