Kohderyhmä: Kurssi on suunnattu opettajaopiskelijoille, opettajankouluttajille ja kentällä toimiville opettajille ympäri Suomen. Koska kurssi on avoin kenen tahansa suoritettavaksi. Kurssin osallistujamäärä on rajaamaton. Kurssista saa yhden opintopisteen ja kurssin voi suorittaa osana esimerkiksi aineenopettajan perusopintoja kuten vapaavalintaisina opintoina tai sisällyttää osaksi toista kurssisuoritusta (esim. Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma, MFK-406 Työelämäportfolio).

Kurssi tehdään yhteistyössä (co-design) kaikkien Suomen opettajan koulutusta tarjoavien yliopistojen kanssa: Aalto-yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Tampereen yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto, Lapin yliopisto, Vaasan yliopisto, LUT-yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, HY Lahden Yliopistokampus ja Åbo Akademi. Näin kurssi kokoaa ajankohtaisen tutkimustiedon opettajien käyttöön koko maan tiedeyhteisöjä hyödyntäen.

Kurssin kuvaus: Kurssin tavoitteena on tarjota uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia materiaaleja ja menetelmiä monialaiseen opetukseen. Kurssi koostuu monitieteisistä moduuleista (mm. kestävä kehitys, teknologiakasvatus, matemaattiset aineet ja eheyttävä laaja-alainen opetus), joiden tavoitteena on tarjota opettajien kehittämää materiaalia toisten ja tulevien opettajien käyttöön. Kurssilaisten tehtävänä tulee sitoa materiaaleja omaan/koulun/valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan sopivalla tavalla. Näin kurssi vastaa kentän opettajien tarpeeseen päivittää jatkuvaa ammatillista osaamistaan uusimpaan tutkimustietoon nojaten.
Kaikki kurssiosuudet suoritetaan täysin verkossa ja osallistujat tulevat tekemään työtä suomeksi tai ruotsiksi.

Kurssin suunniteltu julkaisuajankohta: Aikataulutettu kurssi avautuu syyskuussa 2020 ja itseopiskelukurssi avautuu tammikuussa 2021. Kurssi voidaan suorittaa osana kandidaatin tai maisterin perusopintoja missä vaiheessa opintoja tahansa. Itseopiskelukurssi on avoinna vuoden 2021 ja tarvittaessa aukioloa jatketaan.