Tiedekunta: Kasvatustieteellinen, varhaiskasvatus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lapsen varhaisvuosien matemaattisen ajattelun kehittymisen tuntee varhaisvuosien matematiikan keskeiset sisällöt
kykenee innostamaan ja tukemaan lapsen matemaattisten tietojen, taitojen ja asenteiden kehittymistä osaa suunnitella eheyttävästi matemaattis-loogiseen ajatteluun perustuvaa toimintaa suhteessa opetussuunnitelmiin.

Kurssin suunniteltu julkaisuajankohta: Tammikuu/2021